Contractenrecht

Contractenrecht

Het komt dagelijks voor. We sluiten aan de lopende band contracten, vaak zonder dat we er ons bewust van zijn. Vaak gaat het goed. Soms gaat het mis. U koopt een ondeugdelijk product in de winkel of wordt daarvoor aangesproken. U krijgt een probleem met de aannemer die een verbouwing voor u verricht. Wellicht wordt u aan algemene voorwaarden gehouden, of wilt u er juist een beroep op doen. Deze en andere gevallen waarbij afspraken worden gemaakt tussen twee of meer partijen en er geen sprake is van een arbeids- of huurovereenkomst scharen wij bij ASD Advocaten onder het (overige) contractenrecht.

Bij veel cliënten die contractrechtelijke zaken hebben lopen op ons kantoor was er ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen enkele aanleiding om te verwachten dat er problemen zouden ontstaan over gemaakte afspraken. Toch doen deze problemen zich voor.

Als het neerkomt op hoe contracten moeten worden uitgelegd wordt steevast teruggegrepen op de Haviltex-norm, die de Hoge Raad in 1981 formuleerde. Deze norm luidt:

“De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht.”

Een mond vol dus. Wat de relevante gegeven omstandigheden waren, welke zin redelijkerwijs mocht worden toegekend aan bepalingen, wat redelijkerwijs mocht worden verwacht zijn alle vragen die voor meerdere interpretatie vatbaar zijn. Om de meest juiste interpretatie om te kunnen zetten in krachtige juridische argumenten kan bijstand van een advocaat gewenst zijn.